Lead Forward & Team Pro

Lead Forward

Vad är det?
En framåtriktad och strukturerad metod för ledarutveckling. Lättillgänglig, vetenskapligt bevisad och väl beprövad.

För vem?
Nya eller erfarna ledare med minst 4 medarbetare.

Hur går det till?
Lead Forward utgår från en strukturerad feedbackkartläggning som ger ledare en nulägesbild av hur deras medarbetare uppfattar deras ledarskap.

Resultaten sammanställs och ledaren får hjälp med analysen. Prioriterade utvecklingsområden identifieras och konkreta, uppföljningsbara handlingsplaner upprättas.

Förväntat resultat

  • Insikt i hur ledarskapet uppfattas av medarbetarna.
  • En tydlig utvecklingsväg framåt.
  • Ökad kompetens i vilket ledarskap som gör skillnad – på riktigt.

Team Pro

Vad är det?
Team Pro ger en analys över “Gör vi det som leder till framgång – eller gör vi det inte”. På ett bräde får du både analysen och ett avstamp i hur det behöver gå till. Team Pro länkar modern forskning kring vad som skapar effektiva team med lättillgängliga verktyg för vägen framåt.

För vem?
Alla team förtjänar bästa möjliga förutsättningar för att jobba konstruktivt, erfarenhetsbaserat och med stöd i vetenskapen.

Hur går det till?
En första mätning följs av en genomgång tillsammans med teamet. Tack vare en unikt utformad metodik börjar teamet redan här jobba ännu bättre tillsammans. Därefter skräddarsyr vi insatser utefter behov, och ett halvår senare följer vi upp utvecklingen genom en ny mätning.

Vad ger det?

  • 10-15% effektivare team bara genom att göra analysen och reflektera över frågeställningarna.
  • 25-40% effektivare team över tid. Genom att göra analysen och kombinera den med ett långsiktigt arbete bestående av regelbundna avstämningar.
  • Tydliga besked kring styrkor och utvecklingsområden.

Tips
Sjösätt redan nu regelbundna avstämningar där ni frågar er:

  • Vad var det vi skulle uppnå? Vad var målet?
  • Hur gick det för oss?
  • Vad gjorde vi bra, som förde oss framåt och vi vill fortsätta göra?
  • Vad gör vi eventuellt annorlunda framöver?

“Att arbeta med Anna är roligt och berikande, och jag rekommenderar henne varmt, varje dag i veckan!”


Sofie Edgren, Client & Operations Director, Webhelp